LETNI LEGIA MTB 2017

REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW LEGIA MTB MARATON 2017

1. Cel

Popularyzacja kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na rowerach górskich.

Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych na Mazowszu.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Wyłonienie najlepszych zawodników startujących w cyklu zawodów Legia MTB Maraton.

2. Organizator

Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29

Strona internetowa: www.legia–mtbmaraton.pl;

e-mail: legia.cycling@interia.pl

Numer telefonu alarmowego: 501 550 347

Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200

3. Kalendarz imprez w roku 2017

Kalendarz zawodów zamieszczany jest na stronie www.legia-mtbmaraton.pl

4. Warunki uczestnictwa

a) Uczestnikiem LEGIA MTB MARATON będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 • dokona zgłoszenia na zawody poprzez platformę elektroniczną,
 • dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,
 • uiści opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

b) Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej przed startem w pierwszym wyścigu Legia MTB Maraton, w którym zawodnik będzie brał udział pod następującą klauzulą:

 „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej
z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w prasie, radiu i telewizji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Kolarski Legia 1928 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

Uwaga: Kartę zgłoszeniową do cyklu wypełnia się tylko jeden raz w sezonie. Karta obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział.
Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach Legia MTB Maraton jest rejestracja, dokonanie opłaty startowej oraz start w danej edycji. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej lub w biurze zawodów.

c) Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie posiadają:

 • osoby, które ukończyły 18 lat,
 • osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora.

Powyższe obostrzenia nie obowiązują zorganizowanych grup kolarskich, klubów, związków sportowych, których członkowie startują pod opieką trenera, opiekuna lub innej osoby, której opiece i odpowiedzialności zostały powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie tych osób ponoszą pełną odpowiedzialność za zawodników.

 • osoby posiadające licencje zawodnika wydane przez PZKOL i Okręgowe Związki Kolarskie, jak również osoby nie posiadające takich licencji.
 • zabrania się udziału w zawodach cyklu Legia MTB Maraton zawodnikom odbywającym karę zawieszenia nałożoną przez PZKOL i inne związki sportowe.

d) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach przyjmuje do wiadomości: – w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny
z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

e) Każdy uczestnik Legia MTB Maraton jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Rower powinien posiadać dzwonek, oświetlenie oraz odblaski.

Zawodnik winien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy do organizatora 501 550 347.

 5. Dystanse zawodów

 • Mikro – do 1km
 • Mini – około 10 – 15 km,
 • Mega – około 30 – 50 km,
 • Giga – około 50 – 70 km.

 6. Opłaty

Numery startowe

 • 25 zł – jednorazowa opłata za numer startowy w sezonie 2017,
 • 50 zł – za wydanie kolejnego numeru (w przypadku zgubienia lub zniszczenia),

Opłata za start jednorazowy

 • Dystans Mikro
  • bezpłatnie
 • Dystans MINI (jeden start)
  • 30 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,
  • 20 zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.
 • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)
  • 40 zł – koszt ulgowy pod warunkiem uiszczenia opłaty najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),
  • 50 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach (9-3 dni do startu),
  • 60 zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

Pakiety wielostartowe (tylko dystans MEGA i GIGA)

 • Pakiet max
  • – 480 zł – obejmuje wszystkie starty na dystansie Mega lub Giga

Pakiety startowe imienne.

Pakiety można kupić wyłącznie do 2-ej edycji cyklu zawodów. Wykupienie pakietu imiennego możliwe jest dla minimum 9 startów.

 • Indywidualnie
  • 35zł za start

Przykładowa kalkulacja: 9 startów x 35 zł

 • Drużynowo (minimum 5 zawodników)
  • 32zł za start jednego zawodnika

Przykładowa kalkulacja: 6 osób x 32 zł x 9 startów

Informacje dotyczące opłat

Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem bankowości internetowej,
w formie przelewów ze stacjonarnych placówek bankowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów lub w punktach wyznaczonych przez Organizatora. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: „Legia MTB Maraton – Laski’’. Przelewu należy dokonać na minimum 3 dni przed terminem zawodów.

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko zawodnika oraz opis płatności: np. „Pakiet max MEGA”, „Pakiet imienny 9 startów GIGA”, „Pakiet imienny drużynowy 6 zawodników
10 startów GIGA” „MEGA (GIGA) – Kampinos’’, „MINI – Rembertów”.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Faktury VAT do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za niewykorzystane starty.

 7. Pomiar czasu

Do pomiaru czasu będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu przejazdu zawodnika – CHRONOTRACK, który zidentyfikuje zawodnika przejeżdżającego przez linię mety oraz w razie potrzeby na punktach kontrolnych poprzez numer startowy
z chipem umieszczony z przodu roweru na kierownicy i jednocześnie określi czas przejazdu. Na zawodach Legia MTB Maraton będzie obowiązywał jeden numer startowy, wydany na cały cykl, umieszczony z przodu, o różnym kolorze nalepki w zależności od dystansu jaki będzie pokonywał zawodnik.

8. Program zawodów

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego harmonogramu:

W dniu maratonu:

 • godz. 9:00   11:30 zapisy w Biurze Zawodów,
 • godz. 11.00 – start dyst. MINI
 • godz. 11:45 – podział na sektory, ustawianie zawodników
 • godz. 12:00 – start dyst. GIGA,
 • godz. 12:05 – start dyst. MEGA
 • godz. 12:15 – start dyst. MIKRO
 • godz. 14:00 – 16:00 – dekoracje zwycięzców.

 Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

Każdorazowo przed edycją każdego wyścigu na stronie www.legia-mtbmaraton.pl, będą umieszczane szczegółowe komunikaty z ewentualnymi zmianami dotyczącymi czasu startu. Dodatkowo na stronie www.legia-mtbmaraton.pl zostanie umieszczona mapa trasy wyścigu oraz wskazówki dojazdu na miejsce startu zawodów.

Przed zawodami będzie wywieszona lista startowa osób zgłoszonych drogą elektroniczną.

9. Przebieg maratonu

 • Maraton zostanie przeprowadzony na rundach według załączonych na legia-mtbmaraton.pl map w miejscach zgodnie z kalendarzem zawodów. Na trasie maratonu będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie ich będzie karane dyskwalifikacją.
 • Pobrany w Biurze Zawodów numer startowy z czipem i z odpowiednim dla dystansu kolorem nalepki zobowiązuje zawodnika do przejechania wcześniej zadeklarowanego dystansu. Nie ma możliwości, aby przed samym startem i w czasie wyścigu zmienić dystans. Nieprzestrzeganie tego przepisu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Trasa maratonu będzie oznakowana tabliczkami kierunkowymi, szarfami zawieszonymi na drzewach i krzakach, a w niektórych miejscach wygrodzona taśmami.
 • Trasa będzie zabezpieczona przez organizatora, sędziów i ratowników medycznych.
 • Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety z wodą.
 • Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników współpracujących przy organizowaniu maratonu. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się
  w sposób niesportowy.
 • Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy maratonu, co może spowodować ryzyko zabłądzenia lub utraty zdrowia. Organizator będzie pociągał do odpowiedzialności cywilnej osoby celowo niszczące oznakowanie trasy.
 • Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy

10. Zasady fair-play

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić pierwszeństwa szybszemu na trasie jeśli to możliwe.
 • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy skrzyżowania.
 • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem z roweru podczas stromych zjazdów lub niebezpiecznych odcinków.
 • Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
 • Podczas finiszu zawodnik musi trzymywać się swojego toru jazdy.
 • Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu.

 11. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie legia–mtbmaraton.pl,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • cenne nagrody, puchary dla zwycięzców oraz nagrody dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (m.in. woda, napoje izotoniczne, owoce, batony energetyczne, itp.),
 • bufet regeneracyjny na mecie,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu,
 • bezpłatny serwis techniczny.

 12. Kategorie wiekowe

 MINI

Kobiety

 • Kategoria LK1 (2007 – 2010) – od   7 do 10 lat
 • Kategoria LK2 (2004 – 2006) – od 11 do 13 lat
 • Kategoria LK3 (2001 – 2003) – od 14 do 16 lat
 • Kategoria MK (2000 i starsze) – od 17 lat

 Mężczyźni

 • Kategoria LM1 (2007 – 2010) – od 7 do 10 lat
 • Kategoria LM2 (2004 – 2006) – od 11 do 13 lat
 • Kategoria LM3 (2001 – 2003) – od 14 do 16 lat
 • Kategoria MM (2000 i starsi) – od 17 lat

 MEGA

Kobiety

 • Kategoria Elita (1982 i młodsze) – KM1 – do 35 lat
 • Kategoria Masters (1981 i starsze) – KM2 – od 36 lat

 Mężczyźni

 • Kategoria Orlik – MM1 (1995 i młodsi) – do 22 lat
 • Kategoria Elita – MM2 (1982 – 1994) – od 23 do 35 lat
 • Kategoria Masters – MM3 (1981 – 1972) – od 36 do 45 lat
 • Kategoria Masters – MM4 (1962 -1971) – od 46 do 55 lat
 • Kategoria Masters – MM5 (1961 i starsi) – od 56 do 65 lat
 • Kategoria Weteran – MM6 (1951 i starsi) pow. 66 lat

 GIGA

Kobiety

 • Kategoria Elita (1982 i młodsze) – KG1 – do 35 lat
 • Kategoria Masters (1981 i starsze) – KG2 – od 36 lat

 Mężczyźni

 • Kategoria Orlik – MG1 (1995 i młodsi) – do 22 lat
 • Kategoria Elita – MG2 (1982 – 1994) – od 23 do 35 lat
 • Kategoria Masters – MG3 (1981 – 1972) – od 36 do 45 lat
 • Kategoria Masters – MG4 (1962 –1971) – od 46 do 55 lat
 • Kategoria Masters – MG5 (1961 – 1952) – od 56 do 65 lat
 • Kategoria Weteran – MG6 (1951 i starsi) pow. 66 lat

 MIKRO

Dla dzieci w wieku 4– 6 lat w rejonie mety i startu zawody oraz zabawy rowerowe na każdej edycji. Obowiązują warunki startu tak jak dla kategorii poniżej 18 lat, dodatkowo dopuszczamy rowery trójkołowe. Start bezpłatny.

UWAGI:

W kategoriach wiekowych nie uwzględnia się licencjonowanych zawodników z zawodowych grup kolarskich.

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących zawodników.

13. Klasyfikacja indywidualna

 • Klasyfikacja cyklu Legia MTB Maraton będzie przeprowadzona na wymienionych w regulaminie dystansach i kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Dodatkowo na dystansach Mega i Giga będzie prowadzona klasyfikacja OPEN z podziałem na płeć.
 • Zwycięzcami we wszystkich w/w kategoriach z podziałem na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego
 • Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczone punkty z najlepszych 9 ukończonych edycji, oddzielnie na każdym dystansie
 • Klasyfikacja Generalna będzie liczona według następujących zasad:
  • jest klasyfikacją punktową,
  • prowadzona oddzielnie na wszystkich dystansach; uczestnicy nie mają obowiązku startowania na jednym określonym dystansie,
 • punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:

pkt. = (czas zwycięzcy open dystansu w sekundach / czas uczestnika, tego dystansu, dla którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu.

 • Wielkość mnożnika dystansu:
  • GIGA/MEGA= 500
  • MINI = 100
 • Zawodnik w każdej edycji może przed startem zmienić dystans, zobowiązany jest poinformować o tym Biuro Zawodów, które zmieni mu nalepkę umieszczoną na numerze startowym.
 • Zawodnik może tylko raz w sezonie zmienić dystans do zaliczenia wymaganej klasyfikacją końcową liczby startów (8+1). W przypadku większej liczby zmian
  i nieosiągnięcia wymaganej liczby startów na danym dystansie zawodnik nie zostanie uwzględniony w klasyfikacji końcowej.
 • Pozostałe kwestie sporne nieopisane w Regulaminie, a dotyczące klasyfikacji końcowej rozstrzyga Organizator.

14. Klasyfikacja drużynowa MINI, MEGA, GIGA

 • Zespołem zgłoszonym do klasyfikacji drużynowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentującym klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji drużynowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co do charakteru
  i nazwy przez Organizatora.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, w których startuje min.
  3 zawodników.
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn, oddzielnie na dystansach
  • MINI,
  • MEGA
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie
  3 zawodników wg zdobytych punktów.

14 A. Klasyfikacja rodzinna

W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.

Rodzinę zgłasza się mailem na adres: legia.cycling@interia.pl co najmniej 3 dni przed zawodami.

 Punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy. Do klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez rodzinę w Dziewięciu najlepszych edycjach.

Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:

pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 300

a) Zawodnik może zdobyć maksymalnie 300 punktów, bez znaczenia, na którym dystansie startuje (Giga, Mega, Mini).

b) W przypadku, gdy „Rodzina” zgłosi swój udział w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji rodzinnej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełniła warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych rodzin.

15. Inne klasyfikacje

Na mocy ustaleń z organizatorem istnieje możliwość zorganizowania podczas każdej edycji Legia MTB Maraton klasyfikacji dla firmy, urzędu, szkoły, organizacji lub grupy zawodowej. Warunkiem zorganizowania osobnej klasyfikacji jest start minimum
10 zawodników oraz podpisanie stosownej umowy z organizatorem na minimum 30 dni przed terminem zawodów. W ,,Klasyfikacjach innych’’ obowiązują wszystkie zasady klasyfikowania zawodników oraz zasady bezpieczeństwa Legia MTB Maraton.

16. Sektory startowe

 • Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników i uzyskane wyniki na poszczególnych edycjach wprowadzony zostaje 1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników w kategorii OPEN MEGA i 8 zawodników w kategorii OPEN GIGA bez podziału na kategorie wiekowe i po 3 zawodniczki w dystansach OPEN MEGA I OPEN GIGA. Dotyczy to tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy są obecni na starcie edycji maratonu. Na miejsce nieobecnych nie będą wyznaczani zawodnicy z następnych miejsc. Ze względów organizacyjnych liczba zawodników 1-go sektora może zostać zmieniona w sezonie przez Organizatora.
 • Pozostali zawodnicy startują z 2-go sektora.
 • Na pierwszej edycji bieżącego sezonu zawodów zawodnicy startują zgodnie
  z zajętym miejscem na zakończenie poprzedniego sezonu.
 • Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą ilość punktów zdobytych przez zawodnika w startach.
 • Zawodnicy z tego sektora startują jako pierwsi ze stawki wszystkich zawodników.
 • O odstępach czasowych między startami sektora startowego i poszczególnych dystansów zadecyduje ilość startujących zawodników. Decyzja pozostanie w gestii Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem.
 • Start z pierwszego sektora pozostaje w gestii głównego sędziego.
 • Start z pierwszego sektora możliwy jest także dla innych zawodników, którzy uzyskali w poprzednich latach wysokie wyniki sportowe w innych zawodach po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do organizatora i uzyskaniu jego pozytywnej decyzji.

17. Ruch drogowy

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje
i wypadki na trasie.

 18. Nagrody

 • Na poszczególnych edycjach:

Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:

 • OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
 • Kategorie wiekowe – trofea sportowe

Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:

 • Kategorie wiekowe – trofea sportowe

Po zakończeniu każdego maratonu, po ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników zostanie przeprowadzona tombola z dodatkowymi nagrodami.

 • Klasyfikacja końcowa indywidualna

Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji OPEN otrzymają zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 9 edycji cyklu Legia MTB Maraton na każdym dystansie.

Za zajęcie miejsca 1-3 – nagrody pieniężne kategorii OPEN na dystansach:

Kobiety   Mężczyźni
MEGA GIGA   MEGA GIGA
m-ce PLN m-ce PLN m-ce PLN m-ce PLN
1 500 1 600 1 600 1 700
2 300 2 400 2 500 2 600
3 150 3 200 3 300 3 400
4 100 4 100 4 250 4 300
5 150 5 200
6 100 6 100

Warunkiem utrzymania w/w wysokości nagród jest sklasyfikowanie minimum 10 zawodniczek
i 20 zawodników na dystansach. Nagrody będą obniżone o 50%, jeżeli te warunki nie zostaną spełnione.

Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA w kategoriach wiekowych

 • trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji końcowej na dystansie MINI nie ma klasyfikacji OPEN.

 • Klasyfikacja końcowa drużynowa

Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA, GIGA, MINI – puchary

 • Klasyfikacje specjalne indywidualne

Na zakończenie cyklu zawodów organizator przewiduje dodatkowe nagrody w następujących kategoriach:

 • Za największą liczbę startów
 • Za zdobycie największej liczby punktów
 • Dla najmłodszego uczestnika (klasyfikacji końcowej)
 • Dla najstarszego uczestnika (klasyfikacji końcowej)

19. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut
 • Dyskwalifikacja

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.

 20. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 21. Protesty

Protesty dotyczące zajętego miejsca na mecie można składać najpóźniej 30 min po ogłoszeniu wyników na tablicy. Protesty dotyczące innych spraw należy składać na piśmie na ręce Sędziego Głównego wraz z kaucją w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego, który działa w porozumieniu
z Organizatorem. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojego miejsca w wynikach i w przypadku stwierdzenia wątpliwości zgłoszenia tego faktu sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można też zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty legia.cycling@interia.pl najpóźniej do trzech dni po zakończeniu maratonu, którego dotyczy.

 22. Informacje dodatkowe

 • Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy z przodu roweru na kierownicy.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 • Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę
  o środowisko naturalne.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
 • Nieznajomość regulaminu Legia MTB Maraton i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

Organizator:

Klub Kolarski Legia 1928

http://www.legia-kolarstwo.pl/

Facebook – Legia-Kolarstwo